English

Operating from its Newtown Office, Mid-Wales Housing provides homes for rent at affordable cost. Its clients range from families, single people of all ages and the elderly, to people who need care and support either occasionally or full time.


Cymraeg

Gan weithredu o’i swyddfa yn y Drenewydd, mae Tai Canolbarth Cymru yn darparu cartrefi ar rent ar gost fforddiadwy. Mae ei chleientiaid yn amrywio o deuluoedd, pobl sengl o bob oedran a’r henoed, i bobl sydd angen gofal a chymorth un ai’n achlysurol neu’n llawn-amser.